OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZETARGU

na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z windą hydrauliczną na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”.
Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu z siedzibą w Wieleniu, ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń, NIP 763-11-36-540, REGON 040001161-00058 informuje, że postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostarczenie samochodu osobowego (mikrobus), 9 - miejscowego, przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim z windą hydrauliczną w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D" zostało zakończone.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2016
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Car Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 7.
5) Szacunkowa wartość zamówienia (z VAT): 150.000,00 PLN.
6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 149.900,00
• Oferta z najniższą ceną: 149.900,00 / Oferta z najwyższą ceną: nie dotyczy
• Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: DKE.3327-1/2016
Wieleń 17.10.2016

"Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z windą hydrauliczną na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D"

Ogłoszenie na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1, 1a - Wzór formularza ofertowego, Opis parametrów oferowanego sprzętu
4. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wstępnego o braku podstaw do wykluczenia
7. Załącznik nr 5 - Wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy


To jest miejsce dla Ciebie

Kochasz przyrodę, lubisz spokój, a jednocześnie masz dość samotności lub potrzebujesz opieki PRZYJDŹ DO NAS! Sprawdź naszą ofertę, a przekonasz się, że chcesz u nas zamieszkać.

Zadzwoń 67 25 61 033
  • ZDPS. RM w Wieleniu
  • 12-hektarów wydzielonego terenu
  • 6 budynków o powierzchni użytkowej 8500 m2
  • Stała opieka medyczna
  • Rehabilitacja
  • Terapia
  • ZAPYTAJ