post title
  • 12 Grudnia 2018

Audyt zewnętrzny

„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. ”

Jan Paweł II

15 lat minęło, odkąd nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością.

Każdego dnia Dyrekcja wraz z wszystkimi pracownikami ZDPS starają się, by certyfikat ten nie tylko utrzymać, ale ciągle doskonalić procedury mające na celu konsekwentne ulepszanie naszych usług. Usług, które przede wszystkim służą dobru i bezpieczeństwu osób powierzonych naszej pieczy.

Od 11 do 12 grudnia odbył się kolejny już audyt zewnętrzny - audyt odnowienia. Audytem objętych zostało wiele obszarów funkcjonujących w naszej placówce.

Audytorzy reprezentujący PCBC S.A. w Warszawie nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, co jest powodem naszej głębokiej satysfakcji.

Cieszymy się, że poprzez codzienne nasze starania, codzienną pracę - choć w części możemy wypełniać zacytowane na początku przesłanie naszego Świętego Papieża.

Żaneta Jurdeczka

PN-EN ISO 9001:200
post title
  • 16 Listopada 2016

CERTYFIKAT ISO 9001:2009 UTRZYMANY

24-25.10.2016 r. w Zespole Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odbył się kolejny, zewnętrzny audyt nadzoru. Jego przedmiotem było sprawdzenie i ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością po 13 latach od wdrożenia, w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2009, pod kątem stałego spełniania wymagań określonych norm i przepisów prawnych. Tytuł przeprowadzonego audytu to „Sprawdzenie działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjnej i bytowej”.

Audyt ponownie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, przeprowadziła firma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie, która należy do grupy najbardziej renomowanych firm certyfikujących, funkcjonujących na rynku polskim.

Wszystkie obszary działalności w naszym zespole domów zostały zgodnie z programem audytu skontrolowane przez Audytora Wiodącego, Panią dr inż. Joannę Tkaczyk, która stwierdziła efektywne zarządzanie ZDPS.RM z wyraźnym przywództwem Dyrekcji. Ogólna ocena Systemu Zarządzania Jakością wykazała prawidłowe funkcjonowanie Systemu oraz pełne udokumentowanie i utrzymanie zapisów z procesów i procedur funkcjonujących w naszej organizacji. Jak napisała Pani dr inż. Joanna Tkaczyk: "ZDPS.RM prowadzi transparentną strategię z określoną misją i wizją. Świadczy wysoki poziom usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych poprzez stosowanie innowacyjnych metod oraz osobistego zaangażowania całego personelu."

Pozytywny wynik audytu jest zobowiązaniem do świadczenia dobrych usług w każdej chwili i każdego dnia na nowo. Jakość to nie dar, ale mozolna praca i wymaga od nas wszystkich ogromnej samodyscypliny i samokontroli.

Krzysztof Drab

Zobacz galerię zdjęć

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 16-17 Październik, 2014

Wiele inicjatyw

Codzienne zarządzanie, do którego Dyrekcja Zespołu Domów przywiązuje wielką wagę łączy się z systemem informującym każdego pracownika, co musi wykonać, aby realizowane usługi służyły jak najlepiej naszym Mieszkańcom - dawały Im poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że są ważni i otaczani troską, aby sprawiały radość i zapewniały potrzeby każdego dnia. Stąd też w raporcie z auditu zewnętrznego - nadzoru mającego miejsce 16-17.10.2014r. auditor wiodący Ryszard Komorowski napisał między innymi: "Najwyższe Kierownictwo podjęło i planuje wiele inicjatyw prowadzących do rozwoju ZDPS Wieleń. Kontynuowane są stałe cykle zajęć ... Zaangażowanie ... w utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania".

Tegoroczny audit zewnętrzny jest zwieńczeniem 11 lat współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie potwierdzonej nadanymi i nieprzerwanie wznawianymi certyfikatami ISO i IQNet.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • Listopad, 2013

X audyt zewnętrzny

To już dziesiąty raz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie gościło w naszym Domu przeprowadzając audit zewnętrzny. W tym roku jest to audit odnowienia certyfikatu. Certyfikacja systemu zarządzania jakością, w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 jest to działanie trzeciej strony, a więc jednostki niezależnej od DPS RM w Wieleniu i Jego klientów, wskazujące, że opisane procesy - stosowane przez nas na co dzień, są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami realizowanej normy.

Od 2003 r. prowadzimy systematyczne zmiany utrzymując właściwy poziom zgodności między wymaganiami, a codzienną praktyką opartą na oczekiwaniach i potrzebach naszych Mieszkańców i Ich Rodzin. Kluczowe znaczenie dla skuteczności tych działań wynika z korelacji pomiędzy zarządzaniem, a przewodzeniem. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym realizowane przez nas zmiany jest przywództwo, a zarządzanie to konieczny środek uzyskiwania przez naszą organizację systematycznych wyników.

Ciągle poszukujemy lepszych rozwiązań, a jeśli istnieje sposób by zrobić coś lepiej - znajdujemy go, wdrażamy, monitorujemy, oceniamy i dalej udoskonalamy...

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 12-14 Listopad, 2012

Jakość potwierdzona certyfikatem na kolejne lata

„Stwierdza się, że DPS Wieleń skutecznie utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością…” napisano w raporcie z auditu odnowienia, który miał miejsce 12-14.11.2012r., co w efekcie skutkuje przyznaniem certyfikatu do 2015r. Od 2003r. dobrowolnie poddajemy się niezależnej ocenie konsekwentnie prowadzonej przez PCBC S.A. w Warszawie. W centrum naszych starań są zawsze Mieszkańcy i ich samopoczucie. Dobre usługi, dobrze wykonane za każdym razem – to nasza wizytówka.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 15 Grudnia 2017

Audyt zewnętrzny 2017

We wrześniu minęło już 14 lat od dnia, w którym nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością.

Przez wszystkie lata, jakie minęły od tego czasu, Dyrekcja i cała załoga ZDPS RM - zgodnie z obowiązującymi normami ISO - codziennie dokonują wszelkich starań w kierunku ciągłego ulepszania jakości świadczonych przez nas usług.

14 i 15 grudnia odbył się kolejny już, zewnętrzny audit przeprowadzony przez PCBC S.A. w Warszawie reprezentowane przez Panią dr inż. Joannę Tkaczyk.

Przedmiotem badań był proces główny i procesy wspomagające w ZDPS RM.

Na spotkaniu zamykającym audit, Pani dr inż. Joanna Tkaczyk stwierdziła, że wystąpi o przyznanie nam Certyfikatu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie ze słowami Świętego Zygmunta Felińskiego ”….my zawsze wypełniajmy obowiązek miłości względem wszystkich bez różnicy, naśladując w tym - jak chce Zbawiciel - Ojca Niebieskiego”

PN-EN ISO 9001:2015
post title
  • 09 czerwiec 2017

SZKOLENIE AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Wykładowca Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, Pan Grzegorz Podskarbi przeprowadził w naszym Zespole Domów szkolenie audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

7 czerwca 2017 r. podczas uroczystego spotkania w świetlicy ZDPS. RM. Siostra Dyrektor Ewa Pollus dokonała wręczenia certyfikatów ukończenia powyższego szkolenia uczestniczącym w nim naszym pracownikom.

Każda jednostka posiadająca wdrożony system zarządzania jakością powinna mieć kompetentny zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest planowanie, przeprowadzanie auditów wewnętrznych w organizacji oraz sporządzanie raportów z tych auditów. Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania zdobyli umiejętności planowania i przeprowadzenia auditów oraz sporządzania dokumentów w stopniu wystarczającym do samodzielnej realizacji działań auditora wewnętrznego, jak również identyfikowania niezgodności oraz planowania działań korygujących.

Ciągła nauka i doskonalenie wynikają ze zobowiązania do świadczenia dobrych usług w każdej chwili i każdego dnia na nowo. Jakość, to nie dar, ale mozolna praca. To zaś wymaga od nas przede wszystkim samodoskonalenia i poszerzania wiedzy i umiejętności.

Również dzięki własnemu zaangażowaniu, pracownicy Zespołu Domów mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i wiedzy. Uprawnienia auditora wewnętrznego uzyskało dziewiętnaście osób.

Gratulujemy.

Krzysztof Drab - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 17-19 Listopada 2015

Audyt zewnętrzny

Każda organizacja musi się rozwijać – to powszechne przekonanie. Jak to zrobić? To trudniejsza materia. Trzynaście lat temu, nasza Dyrekcja postawiła na jakość, dzięki której ZDPS. RM ciągle doskonali swoje usługi, mając na uwadze dobro Mieszkańca i Jego Rodziny.

W dniach 17, 18 i 19 listopada 2015 r. przystąpiliśmy do audytu zewnętrznego odnowienia uzyskanego wcześniej certyfikatu ISO, którego ważność upływa 03 grudnia tego roku. Nasze działania zostały poddane kolejnej zewnętrznej, niezależnej ocenie, która potwierdziła wysoką jakość świadczonych przez nas usług, a przede wszystkim brak niezgodności.

Podczas spotkania zamykającego tegoroczne badania, audytor wiodący PCBC S.A. w Warszawie – Pani Ewa Kokot, podkreśliła duże zaangażowanie Dyrekcji ZDPS. RM w proces doskonalenie wszystkich świadczonych usług zwracając jednocześnie uwagę na czystość pomieszczeń oraz ich estetykę.

Tegoroczne wyniki audytu zewnętrznego dają całemu personelowi Zespołu Domów satysfakcję i przekonanie, że dzięki zaangażowaniu, pracy zespołowej można osiągnąć wysokie wyniki, które przekładają się na radość Mieszkańców, dobrą organizację pracy i pozytywne zewnętrzne opinie. Uznanie naszych Podopiecznych, ich Rodzin oraz innych Klientów jest dla nas najwyższym wyróżnieniem.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Zobacz galerię zdjęć

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 25-27 Listopad, 2013

Dobra organizacja świadczonych usług…

Rok 2013 jest szczególny dla funkcjonowania Zgromadzenia. Obchodzono Jubileusz 80 rocznicy powstania Domu i 10 rocznicę uzyskania pierwszego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Czytamy w raporcie z auditu zewnętrznego- nadzoru przeprowadzonego w naszych Domach 26-27.11.2013 r. przez Pana mgr inż.. Ryszarda Komorowskiego – audytora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie: „Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania to mocne strony w badanym systemie." W wyniku auditu nie spisano niezgodności stwierdzając jednocześnie, że ZDPS.RM w Wieleniu „…skutecznie utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością”. Codzienne starania przekładają się przede wszystkim na wysoką ocenę zadowolenia Mieszkańców z pobytu w Domach w Wieleniu, a to cieszy nas najbardziej.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • Listopad, 2013

Kolejny raz przystępujemy do auditu zewnętrznego

Kolejny raz przystępujemy do auditu zewnętrznego realizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Tym razem jest to audit zewnętrzny –nadzoru zaplanowany w ostatnim tygodniu listopada. Wdrożony i rozwijany przez nas system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 wymaga ustawicznego monitorowania po to, aby podejmowane działania doskonalące były skuteczne i efektywne. Wszystkie starania ciągle nakierowane są na zadowolenie Mieszkańców i Ich Rodzin. Uśmiech Mieszkańców jest największą nagrodą potwierdzającą, że świadczone przez nas usługi zapewniają poczucie bezpieczeństwa i dają satysfakcję obu stronom. W 2003r. postawiliśmy na jakość, która jak się okazuje po 10 latach otwiera ciągle nowe możliwości i daje coraz to większe perspektywy. Idziemy dalej…

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009